A lélek misztériumából született tudomány. CG Jung belső átalakulása – 1. rész

A Septem Sermones ad Mortuos (Hét beszéd a holtakhoz) című rövid értekezésében CG Jung - körülbelül 40 évesen - mélyreható belső átalakulásának élményét fogalmazta meg.

A lélek misztériumából született tudomány. CG Jung belső átalakulása – 1. rész

CG Jung (1875-1961),az analitikus pszichológia megalapítója körülbelül 40 éves korában mélyreható pszichológiai átalakulást élt meg. Ezt többek között a Septem Sermones ad Mortuos (Hét beszéd a halottakhoz ) című értekezésében írta meg). Jung később úgy magyarázza ezt, hogy „belülről éreztem késztetést megfogalmazni és kimondani […] Azután  kiáradt belőlem, és három este alatt lejegyeztem az üzenetet” [1] .  Mintegy gnosztikus mítoszként, „sajátos nyelven” megfogalmazva, ahogy Jung is mondja. Később életének ezt a szakaszát későbbi munkái „forrásának és eredetének” tekintette. [2]

C.G Jung a lélek rejtelmeiben kereste a fényt. Intenzíven foglalkozott az alkímiával, és ezen keresztül jutott el a korai keresztény gnosztikusok műveinek vizsgálatáig.

A viszonylag rövid értekezés [3] A holtak hét tanítása alcímet viseli . Basilides írta Alexandriában, abban a városban, ahol a Kelet érinti a Nyugatot .

Jung hét beszédében Alexandriai Basilides alakjában szólítja meg a „holtakat”. Basilides a második század híres gnosztikusa volt, olyan világnézetet képviselt, amely szerint a lét isteni teljessége (a Pleroma ) hétszeres folyamatban – ellentétes, egymás felé irányított poláris erőkön keresztül – tárja fel lényegét.

A „holtak”, akikre ez a szent szöveg vonatkozik, valójában nem halott lények, hanem olyan emberek, akik annak érzik magukat, mert lelkükből hiányzik az igazi tudás.

„Visszajöttek Jeruzsálemből, ahol nem találták meg, amit kerestek. Bebocsátást kértek hozzám, és tanítást követeltek tőlem, ezért tanítottam őket . ” Jung  – akárcsak egykor Basilides – a „Gnosis Kardias” , vagyis az ember szívéből fakadó tudás mellett érvelt.

A prédikációk felépítése hét tanításra oszlik, amelyek egy lélekfejlődési folyamat hét szakaszának felelnek meg Ez hét lélektér panorámájában bontakozik ki, amelyben sorra képek bukkannak fel, az átalakulás folyamatának képei.

Ebben a cikkben a négy alapvető tanításra figyelünk.

„A pleroma kettészakadt bennünk” (I. szermó).

Basilides így tanítja a holtakat:

Hallgassátok: a semmivel kezdem. A semmi a teljességgel azonos. A végtelenben a teljesség ugyanolyan jó, mint az üresség. A semmi üres és teljes. […] A semmi vagy a teljesség a PLEROMA . Ebben megszűnik a gondolkodás és a lét, mert az örökkévalónak és a végtelennek nincsenek tulajdonságai.

A pleroma határtalan, személytelen tér az emberi lélek gyökerénél; magában foglalja annak tudatos és tudattalan életét. Jung szerint a lélek ennek a teljességnek az intrapszichés meghatározása.

De mi is maga  a pleroma vagyunk,  részeiként  az örökkévalónak és a végtelennek.  Azonban nem részesülünk belőle,  hiszen végtelenül távol állunk a pleromától, nem térben vagy időben, hanem a LÉNYEGBEN, mint időben és térben korlátozott teremtmények.

 

A pleroma tulajdonságai ellentétpárokban mutatkoznak meg, például:

– a hatékony és a hatástalan

– a teljesség és az üresség

– az élők és holtak […]

– a fény és a sötétség […]

– a jó és a rossz […]

– az egy és a sok stb.

Az ellentétpárok a pleroma tulajdonságai, amelyek nem  iktatják ki egymást.

A pleroma minden. A megkülönböztetés és a megkülönböztetés nélküliség. A megkülönböztetés a lény.  A megkülönböztetett. Ezért tesz különbséget az ember, mert lényege a megkülönböztetés. A különválasztás.

Azok a tulajdonságok, amelyek a pleromában egységet alkotnak, az emberben különböznek.

Bennünk a pleroma szétszakadt.

Ebben a mondatban rejlik az a lényeges spirituális tudás, amelyet Basilides szeretne átadni a holtaknak. Az ember lelke nincs lényének eredeti teljességében. A pleroma tulajdonságait ellentétekre bontja, amelyek nem oldódnak fel egymásban, hanem külön külön jelennek meg.

Az ember már nincs tudatában tudattalanja kiegyenlítő reakciójának, amikor például a szépre és a jóra vágyik, és befogadja a rútat és a rosszat. A teljesség így kerül előtérbe mint domináns lehetőség.

Pedig nagy a veszélye annak, hogy az ember az eredeti teljességre vágyakozva gondolataiban a pleromába esik, és tudata feloldódik annak üres teljességében.

Basilides azt mondja: Nem a gondolkodásod, hanem a létezésed maga a különbözőség  Ezért nem a megkülönböztetésre  kell törekedned, ahogy gondolod, hanem a LÉT-hez visszatalálni.

Az ember teljessége egyedi lényének megfelelően eredeti énjében akar megnyilatkozni. Jung az erre irányuló törekvést Principium Individuationis -nak nevezi : az emberi psziché eredendő tendenciája, hogy ne adja fel tudati fényét, nehogy visszazuhanjon az ősi semmi belső szakadékába. [4]

folytatás a 2. részben )

 


[1] Aniela Jaffé:Emlékek, álmok, gondolatok Jungtól Olten, 3. Auflage, 1985, S. 193 f.

[2] Stephan A. Hoeller, A gnosztikus Jung és a Hét beszéd a holtakhoz , Calw 1987

[3] CG Jung Emlékek, álmok, gondolatok című könyvének függelékeként jelent meg

[4] Stephan A. Hoeller, A gnosztikus Jung és a Hét beszéd a holtakhoz

Print Friendly, PDF & Email

A cikk megosztása

Információ a cikkről

Dátum: január 24, 2023
Szerző: Sibylle Bath (Germany)
Fénykép: yang-mohamed Hassan auf Pixabay CCO

Illusztráció: