Čísla rozprávajú príbeh života – Časť 5

Zavŕšenie v materiálnom

Čísla rozprávajú príbeh života – Časť 5

Späť na časť 4

Ako v cykle jeden – dva – tri uskutočňuje trojka zmenu úrovne vo vzťahu medzi pólmi jeden a dva, tak nás aj šestka vedie na ďalšiu úroveň vo vzťahu medzi konkrétnym materiálnym svetom s jeho duchovným nevedomím (svetom štvorky) na jednej strane a individualitou, ktorá sa stáva duchovne vedomou (svetom päťky) na strane druhej. [Michael Stelzner, Die Weltformel der Unsterblichkeit (Svetová formula nesmrteľnosti), 1996, s. 62]

Pomocou cyklu štyri – päť – šesť sa znázorňuje viditeľné stvorenie. Šestka reprezentuje svet živých, v ktorom sú vzájomne previazané štvorka a päťka. Na šiesty deň stvorenia bol podľa Genezis stvorený prvý pár pra-rodičov a tým bolo stvorenie zavŕšené.

V prírode nachádzame šestku ako základ života v rozmanitých podobách:

Uhlík, základný chemický prvok organického života, je šiestym prvkom periodickej tabuľky a má šesť protónov  v jadre. Benzénový kruh, základný stavebný kameň organického sveta, je tiež založený na čísle šesť. Jeho chemický vzorec je

C6 H6

Človek potrebuje stvorený svet ako základ svojho života (úroveň štvorky). Táto úroveň sa opätovne vracia späť k svetlu. Obidve časti, štyri a päť, sa pokúšajú navzájom splynúť skrz princíp šestky. [Michael Stelzner, Die Weltformel der Unsterblichkeit (Svetová formula nesmrteľnosti), 1996, s. 67]

Geometria nás vedie v dvojrozmernom priestore k šesťcípej hviezde (Dávidovej hviezde). Táto pozostáva z jedného nadol klesajúceho trojuholníka, ktorý reprezentuje materializujúceho sa Ducha a z jedného nahor smerujúceho trojuholníka, symbolu zduchovňujúcej sa matérie. Obidva tieto pohyby, nadol a nahor, materializujúce sa a zduchovňujúce sa, predstavujú jednotu. Aj tu je zrejmá nutnosť polarity.

Štvorka v priestore je geometricky predstavovaná kockou, ktorá je ohraničená šiestimi štvorcami. Kocka, rozložená do roviny, vytvára kríž a tým ukazuje štvornosť ako svoj základ.

Šestka patrí dokonalosti, pretože prináša do sveta dokonalosť. Židovskí mystici a kabalisti to vyjadrili pomocou názvu šiestej Sefiry, ktorú nazvali Tiferet, „Krása“.

Medzi číslami je šestka označovaná tiež ako dokonalé číslo, pretože súčet jej deliteľov opäť dáva číslo šesť:

1+2+3 = 6

honeycomb

Šestka je číslom dokonalej organizácie v hmote. Napríklad umožňuje konštrukciu súvislej plochy bez medzier. Číslo šesť je tiež považované za číslo ideálnej krajiny.  Obrazom toho je v prírode včelí plást so šesťhrannými komôrkami.

Mnohé príklady v prírode nám dovoľujú pochopiť, že prejavenie jednoty a dokonalosti sa stáva možným len pomocou polarity. Snehová vločka vzniká tak, že okolo jadra (čiastočky prachu) sa kryštalizáciou vody vytvára šesťcípa hviezda. Bez tohto jadra by nemohla vzniknúť pôvabná štruktúra snehovej vločky.

Preto polarita a oddelenosť nevylučujú dokonalosť, ale vedú k nej. Týmto spôsobom môže byť to dokonalé pochopené vedomím.

Šestka je tiež číslom sexuálnej sily človeka, sily, ktorá pobáda k jednote a dokonalosti. Jej konečný cieľ ďaleko presahuje telesné spojenie muža a ženy. Cieľom je nakoniec alchymická svadba, spojenie vnímavej, očistenej duše ako ženského pólu, s večným, Tvorivým, čistým Duchom ako mužským pólom. V rozprávkach a mýtoch je to znázorňované rozličnými spôsobmi.

Spôsob, akým človek používa sexuálnu silu, závisí na jeho slobodnom rozhodnutí. Môže byť zmarená v povrchnosti, vo vonkajšku, alebo sa stať prameňom intuície a tvorivej sily, ktorá zahŕňa láskou všetkých a všetko na vyššej úrovni.

Číslo šesť učí, že rast, úplnosť a jednota sa môžu prejaviť, keď sme nadobudli schopnosť rozlišovania. V svojej plnosti, šestka symbolizuje vnútorné rozviazanie, uvoľňovanie pozemských väzieb a prekročenie hraníc nášho sveta. V tomto ohľade zahŕňa cyklus štyri – päť – šesť cestu vnútorného čírenia a očisťovania vnímania, cítenia, chcenia a konania. To vyžaduje vyvinúť  vlastnú seba-disciplínu a upevniť ju vnútri nás.

Týmto spôsobom sa dostávame k sedmičke.

Pokračovanie na časť 6

Print Friendly, PDF & Email

Zdieľaj tento článok

Info o článku

Dátum: 13 novembra, 2018
Autor: Ursula Gerhard (Germany)
Foto: Pixabay CCO

Obrázok: