Wszystko wibruje – część 2

Co na ten temat mówi nowa nauka?

Wszystko wibruje – część 2

Idź do części 1

Część pierwsza tego artykułu dotyczyła ezoterycznego rozumienia praw wibracji. W części drugiej przyjrzymy się, co na ten temat mówi nowa nauka.

Ważne są pola energii

Około 75 lat temu fizycy kwantowi uznali, że zasadniczo wszystko we wszechświecie jest energią. Korzystając z nowoczesnych technik zmierzono elektromagnetyzm unikatowych wzorców wibracyjnych wielu obiektów we wszechświecie. Pomiary te pokazały, że każdy z nas ma swój własny wyjątkowy wzorzec wibracyjny, a także, że istnieje związek między tym wzorcem a naturą naszej percepcji.

Nowoczesna nauka uważa energię i pola energetyczne za bardziej fundamentalne niż materia. Nieograniczone pola są uważane za podstawowy element wszechświata opartego na energii. Materia i energia to tylko dwa różne rodzaje drgań energii. Fizyk teoretyczny David Bohm w publikacji Ukryty porządek nazywa materię skondensowaną świadomością, którą można opisać wzorem:

masa = energia = świadomość.

Zgodnie z zasadą rezonansu harmonicznego można dojść do logicznie spójnej interakcji między, na przykład, komórkami ciała. To pokazuje, że w rzeczywistości można je uporządkować w znacznie wyższym stopniu, niż dotąd sądzono.

Weźmy na przykład pole „pamięci zbiorowej” w całej jego złożoności. Brytyjski biolog Rupert Sheldrake w publikacji  The Presence of the Past: Morphic Resonance & the Habits of Nature (Teraźniejszość Przeszłości: Rezonans Morficzny i Zwyczaje Natury) opisał fascynujące teorie dotyczące pól morfogenetycznych. Informacje mogą być przekazywane nielokalnie z jednego organizmu do drugiego. To tłumaczy skąd ptaki, ryby, ssaki, komórki w ciele wiedzą, co mają robić. Zaczynamy rozumieć, że dzieje się tak dlatego, że wszystko jest informacją opartą na wibracjach.

W dziele Fenomenologia ducha w bajkach Carl Gustav Jung mówi o kolektywnej nieświadomości. Neurofizjolog z Uniwersytetu Stanford, Karl Pribram, w książce Brain and Perception: Holonomy and Structure in Figural Processing (Mózg i Postrzeganie: Holonomia i Struktura w Przetwarzaniu Figuralnym) konkluduje, że wspomnienia są zapisane w polu znajdującym się poza czasem i przestrzenią.

To rzeczywiście zupełnie nowy paradygmat.

Jaki jest wpływ pól energetycznych na naszą fizjologię? Biolog komórkowy Bruce Lipton, autor książki Biologia Przekonań wykazuje, że pola energetyczne mają na ciało fizyczne daleko idący regulujący wpływ. Sieć komórkowa naszego ciała jest w rzeczywistości złożonym wzorem zakłóceń energetycznych, przenikanym i otoczonym przez organizujące pola energetyczne. W ten sposób wibracje mogą zmieniać fizyczne właściwości cząsteczek. Na przykład energia myśli może aktywować lub blokować funkcję komórki polegającą na wytwarzaniu białek poprzez mechanizm konstruktywnej i destruktywnej interferencji.

Biolodzy komórkowi mogą mierzyć unikalne częstotliwości molekularne substancji organicznych, takich jak cztery różne aminokwasy DNA. Stało się jasne, że zdrowe komórki, tkanki i narządy transmitują spektrum częstotliwości, które różni się od odpowiadających im chorych komórek, tkanek i narządów.

Każdy człowiek ma swój własny unikalny wzorzec wibracyjny. Każda wibracja, każda określona częstotliwość i wysokość fali (amplituda) tworzy określone kształty lub wzory. Wraz ze zmianą częstotliwości i amplitudy pojawiają się nowe wzory. Najpierw pojawia się chaos, a następnie tworzą się nowe, pozornie stabilne i bardziej złożone struktury.

Kiedy fale nakładają się na siebie, to mogą się nawzajem wygaszać, wówczas mamy do czynienia z interferencją destruktywną, albo wzmacniać, a wtedy mówimy o interferencji konstruktywnej. Tylko ta druga może się utrzymać, pozostać w fazie i przyczynić do naszego przetrwania.

Przez dziesiątki lat dokonywano pomiarów pola elektromagnetycznego wokół ludzkiego ciała. Fale ELF (ekstremalnie niskie częstotliwości, 3-300 Hz) są zaangażowane w procesy biologiczne i wydają się być dość stałe dla wszystkich ludzi, a fale EHF (ekstremalnie wysokie częstotliwości, 30-300 GHz) są bardzo zróżnicowane i stanowią naszą indywidualną sygnaturę. Ich wysokość ma związek z naszym stanem świadomości, co wprost wynika z badań.

Wyższe częstotliwości wydają się pokrywać ze zdolnością percepcji, dzięki której można obserwować inne poziomy rzeczywistości, na przykład przez mistyków. Zmiana naszego skupienia zmienia nasz wzorzec częstotliwości.

Stan świadomości danego człowieka można odczytać z częstotliwości jego pola energetycznego. Im wyższa częstotliwość, tym szersza świadomość i percepcja. Gdy informacje, do których człowiek ma dostęp, zawierają esencję odwiecznej mądrości, wielkich prawd i wiedzy duchowej, jego wibracje znajdują się w obszarze o najwyższych zakresach.

Wydaje się, że istnieje związek między częstotliwościami naszej aury, częstotliwościami fal mózgowych, a naszą świadomością i percepcją. Coraz więcej badań wskazuje na to, że związek ten koordynowany jest przez nasze serce. Pole serca emituje sygnał synchronizujący dla całego ciała.

Pomiary wykazały również, że wibracje emocji takich jak gniew, frustracja, strach i niepewność są niezgodne z wzorcem wibracyjnym serca. Sygnały emitowane przez serce stają się w obecności tych emocji chaotyczne i blokują pewne procesy w mózgu. Jeśli fale nie są kompatybilne, nie są w fazie, to doświadczamy destruktywnych zakłóceń i osłabiamy siebie. Ma to również wpływ na naszą fizyczność.

Skala miłości

Miłość i współczucie, wibrujące najwyższymi częstotliwościami, są w stanie przekształcić niższe częstotliwości na przykład strachu i gniewu. Gdyby wgląd ten się upowszechnił, gdyby coraz więcej ludzi stało się go świadomymi i wyciągnęło z tej wiedzy wnioski, przyniosłoby to ogromne globalne zmiany.

Psychiatra i mistyk David R. Hawkins, autor książki Siła Czy Moc: Ukryte Determinanty Ludzkiego Zachowania opracował Mapę Poziomów Świadomości, obejmującą wartości od 0 do 1000. Poddając tysiące pacjentów testom mięśniowym, skalibrował poziomy ludzkiej świadomości, skorelowane z ludzkimi emocjami, postrzeganiem, postawami, światopoglądem i przekonaniami duchowymi.

consciouss-schale

Powyższy schemat można znaleźć w Internecie pod pojęciem „mapa poziomów świadomości”.

Na samym dole skali znajduje się wartość 20 jako wibracja wstydu, 30 to wibracja winy, kolejnymi są apatia i smutek, a wartość 100 odpowiada wibracji strachu. Kolejne stany to gniew i duma, aż do wibracji odwagi, wyrażonej wartością 200. Liczby na skali są arbitralne, podobnie jak w przypadku stopni Celsjusza, mają one jedynie wyrażać wzajemne powiązania.

Przy wartości 200 następuje pierwszy punkt zwrotny w świadomości – zmiana z destruktywnego i szkodliwego wzorca zachowania na konstruktywny i wspierający. Drugi punkt zwrotny następuje przy wartości 500, to wibracja miłości. Wszystkie wibracje poniżej wartości 200 osłabiają człowieka, wszystkie powyżej – wzmacniają go.

Miłość zwycięża

Choć uśredniona świadomość ludzkości wibruje na poziomie poniżej wartości 200 (w 2009 roku było tak w przypadku 78% ludzi), to zbiorowa świadomość ludzkości przekracza obecnie tę wartość! Jak to możliwe? David Hawkins wyjaśnia, że jest to spowodowane przez pozostałe 22% ludzi, ponieważ jeden człowiek wibrujący na poziomie miłości (500 na skali) stanowi przeciwwagę dla 100 000 osób poniżej wartości 200.

Skala rośnie logarytmicznie, co oznacza, że każdy kolejny punkt na skali oznacza gigantyczny skok siły. Jedna oświecona osoba, która osiąga poziom 600 lub 700 na tej skali, może zrównoważyć niższe poziomy świadomości 10 do 70 milionów ludzi! Tak więc istnieje wielka zbiorowa korzyść w indywidualnym rozwoju duchowym każdego człowieka, mówi Hawkins. Jeśli bowiem destruktywne zachowania zaczęłyby przeważać w populacji, to można mówić o końcu ludzkości.

Mówi się, że ludzkość znajduje się obecnie u progu skoku kwantowego świadomości, od świadomości kierowanej przez ego do świadomości skupionej na człowieku, kierowanej i niesionej przez Światło Jedności. Ponieważ wszystko jest połączone ze wszystkim, jesteśmy rzeczywiście jedną ludzkością, choć jeszcze nie zjednoczoną.

Każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia swojej wartości wibracyjnej, a tym samym przyczynić się do rozszerzania Prawa Miłości. Nawiązujmy połączenia! Rozwijajmy nowe skupienie. Poświęcajmy czas na to, aby od czasu do czasu zagłębić się w swoje wnętrze, pozwolić sercu prowadzić nas w sposób, za którym również podąży głowa. Siła Jedności przynosi gnozę, wewnętrzną wiedzę. Nasza indywidualna świadomość przekształca się we Wszechświadomość. Wówczas pojawia się miłość do wszystkiego i wszystkich.

Wówczas powracamy do Jedności. Stworzenie i ludzkość stanowią jedność, siedem miliardów gwiazd, również te, które wciąż migoczą i te, których światło słabnie, aż prawie gaśnie. Ale wkrótce wszystkie będą migotać i promieniować w najwyższej częstotliwości, w częstotliwości Miłości.

___________________________

Literatura:

1) David Bohm „Ukryty Porządek”, Pusty Obłok 1988.

2) Rupert Sheldrake „Obecność przeszłości. Rezonans morficzny i pamięć natury”, IWena 2016.

3) C. G. Jung „Fenomenologia ducha w baśniach” w: „Archetypy i symbole”, Czytelnik 1976.

4) Karl H. Pribram „Brain and perception: holonomy and structure in figural processing”,Lawrence Erlbaum Associates 1991.

5) Bruce Lipton „Biologia Przekonań”, Ravi 2019.

6) David R. Hawkins „Siła czy Moc. Ukryte Determinanty Ludzkiego Zachowania” Hay House Inc. 2014.

Print Friendly, PDF & Email

Udostępnij ten artykuł

Informacje o wpisie

Data: 17 marca, 2024
Autor: Anneke Stokman-Griever (Netherlands)
Zdjęcie: Pixabay CCO

Ilustracja: