Leiding geven aan de levensprocessen – Deel 2

Niet voor niets wordt vaak gezegd: de mens leeft niet, hij wordt geleefd.

Leiding geven aan de levensprocessen – Deel 2

(Naar deel 1)

Archonten zijn ongoddelijke astrale concentraties die de mens zelf heeft opgebouwd door ze eeuwenlang dagelijks mentaal en emotioneel te voeden tot ze zo sterk zijn dat ze macht over hem verkrijgen. In het klein en in het groot. Eonen zijn wolken van archonten van een gelijke vibratie en vormen een macht waaraan bijna niet te ontkomen valt. Niet voor niets wordt vaak gezegd: de mens leeft niet, hij wordt geleefd.

 

Aan dat opbouwen werken wij zelf elke dag nog mee, door onze vooroordelen en onze angsten maar ook door onze verering en verafgoding van bijvoorbeeld de influencers of sport- of filmidolen of door elk soort fanatisme. Etty Hillesum zegt in haar boek Het verstoorde leven [1]:

Laten we ervan doordrongen zijn dat ieder atoompje haat dat wij aan deze wereld toevoegen haar onherbergzamer maakt dan ze al is.

Als we ons hiervan bewust zijn, kunnen we ernaar handelen.

Het zijn de elektromagnetische transformaties op wereldformaat, door de mensheid teweeggebracht, die ons levensveld in steeds grotere disharmonie brengen, tot aan een crisis, tot aan een grens, een grens die wij nu steeds dichter lijken te naderen.

In het actuele nu gaat het om het inzicht hoe wij zelf én de wereld ervoor staan. De Belgische psycholoog professor Mattias Desmet laat in een gesprek met de filosoof Ad Verbrugge [2]zien hoe er achtereenvolgens een tijd geweest is waarin het ideaal van het communisme leefde, daarna het ideaal van het neoliberalisme en nu is het de tijd van het veridealiseerde technicisme. De macht van de experts en de big data heerst en beheerst ons. Afgezien van dat deel van de mensheid dat nog uitgaat van de almacht van de geest, is het denken in uitsluitend materie en de bijbehorende maakbaarheid algemeen ingesleten. Het gevoel van zinloosheid neemt dan ook steeds verder toe. En dat is eigenlijk logisch, want volgens het mechanistische wereldbeeld ís het leven per definitie zinloos. Het massaal slikken van antidepressiva moet het gebrek aan uitzicht op zingeving compenseren. Burnouts onder zijn studenten ziet hij toenemen. En zo is er een voedingsbodem geschapen, aldus professor Desmet, voor de focus op een schuldige en voor pandemische angst. Vanuit angst wordt de democratische macht uit handen gegeven aan de experts, die de angst voeden, en ontstaat een vicieuze cirkel. Een gezamenlijke vijand bestrijden geeft iets terug van zingeving, van een doel in het leven, maar bevordert de o, zo gevaarlijke massavorming, waardoor de massa immuun wordt voor ieder tegengeluid. Het komt eenvoudigweg niet binnen. Tot zover de hoogleraar.

Maar zo hoeft het met ons niet te gaan. We hoeven ons niet te laten bevangen door de wereldwijde ‘hypnose van de angst’, ons bewustzijn te laten versluieren en ons willoos laten verdoven. Als we wakker en waakzaam blijven, hebben we de macht om door het rijk van archonten en eonen heen te trekken en bewust het licht van de liefde te volgen. ‘Als gij goed waart voorbereid, heb dan geen vrees,’ zegt De Stem van de Stilte [3]:

Gij hebt u afgewend van zinnelijke dingen, het ‘pad van zien’ bewandeld, het ‘pad van horen’ en staat in het licht van kennis. (…) Voorwaar, zo een is machtig.

(uit: De 7 poorten)

Laten we onderzoeken waar we die bijzondere macht aan kunnen ontlenen.

Macht van een andere orde

Na de analyse van aardse macht in haar vele facetten, komen we uit bij een macht van een heel andere orde: Gods almacht. Een begrip zo groots en onaards, dat wij onmachtig zijn het te bevatten. Daarom zijn we geneigd het klein te maken, aards, het te vertalen naar een macht die we kennen, waar we aan kunnen twijfelen, ja die we zelfs denken te kunnen afwijzen. Maar dat maakt de chaos alleen maar groter.

Van die almacht kan alleen iets geproefd worden als we rijpen tot het inzicht dat er een Plan is. Ja, er is een plan met de bedoeling de mensheid op aarde te begeleiden op haar weg tot steeds meer bewustwording. Daaraan is alles ondergeschikt, dat plan is de goddelijke almacht, ook al is alles wat er gebeurt voor het huidige bewustzijn van de mens in eerste instantie volstrekt onbegrijpelijk. Toch gaat het erom de mens bewust te laten worden van die goddelijke almacht en de plaats die voor de mens daarin is weggelegd.

Weet ge niet dat ge goden zijt?

Zo komen we terug bij het begin van dit artikel, waarin beschreven wordt hoe die weg gegaan wordt, achtereenvolgens voor, met en door de mensheid. Dat is de huidige fase: dóór de mensheid, door ons, moet de bewustwording groeien. Wij zijn zover dat we voor een bewustzijnssprong gesteld worden. Dat we gaan inzien dat het niet om het ego gaat, maar om het onsterfelijke zielebeginsel in ons. Dat we liefde moeten worden, dat we de macht hebben die stap te zetten, met hulp en onder leiding van Gods almacht. In vers 33 van de Daodejing [4] staat:

Wie een vijand overwint is sterk; wie zichzelf overwint is almachtig.

Daar begint het, met het overwinnen van onszelf. Wei-wu-wei, zegt Lao Zi: doen het niet-doen. Het endura beoefenen, zeggen de rozenkruisers in navolging van de katharen. Leeg worden naar aardse verlangens, leeg worden van alle astrale woelingen, stil worden, want diep doorleefde innerlijke stilte is de taal van de ziel. Dan spreekt de Stem van de Stilte.

Ons verlangen naar ware adeldom, naar het goddelijke, dat is de motor. Daarmee vangt alles aan. (…) We moeten zó onafhankelijk worden van materiële dingen dat, onder wat voor omstandigheden ook, de geest kan doorgaan zijn weg te gaan en zijn werk verder kan doen.

(Etty Hillesum)

 


Bronnen:

[1] Etty Hillesum, Het verstoorde leven. Dagboek 1914-943, Uitgeverij Balans 2014

[2] Angst en massavorming in de coronacrisis. Een gesprek met Mattias Desmet en Ad Verbrugge – YouTube

[3] H.P. Blavatsky, De Stem van de StilteTheosophical University Press Agency, Den Haag 2020

[4] Laozi, Daodejing, vers 33; Elly Nooyen en Henri Borel Mysteriën van Tao en Daodejing, Rozekruis Pers, Haarlem 2017

Deel dit artikel

Artikel informatie

Datum: oktober 19, 2021
Auteur: Anneke Stokman-Griever (Netherlands)
Foto: Kristopher-Roller on Unsplash CCO

Featured image: