Čísla rozprávajú príbeh života – Časť 3

V štvorke sa manifestuje forma

Čísla rozprávajú príbeh života – Časť 3

Späť na časť 2

Cyklus od jedna po tri sa týka základných princípov. Tieto princípy pochádzajú z duchovnej energie jednotky, polarizujú sa v dvojke na ducha a energiu, aby v trojke umožnili vznik vedomia.

So štvorkou začína úplne nový cyklus, ktorý vedie cez päťku k šestke. To, čo sa spočiatku javilo ako duchovné siločiary, ako základný predobraz, sa teraz stáva konkrétnym a viditeľným. Manifestuje sa vo forme.

Štvorka je to, čo sa z prvej trojice materializuje, teda to konkrétne stvorené. Štvorka je symbolom zhmotnenia, zhustenia do matérie, až do materiálnej Zeme.

Trojka ako faktor, ktorý dáva impulz, sa považuje za mužské číslo, štvorka ako vyjadrenie prijímajúceho, rodiaceho faktora reprezentuje ženskosť.

horoscope

Štvorka predstavuje novú úroveň poznania. Krok od trojky k štvorke zodpovedá ponoreniu duše do hlbšej úrovne skúseností. Je to krok zo znovu nadobudnutej, obnovenej jednoty, zo spoznania zmyslu života a z uvedomenia si Ducha dovnútra do pozemského života.

V tom sú však skryté tiež nebezpečenstvá, veď predsa štvorka predstavuje aj druhú mocninu dvojky:

22

Pokiaľ sa nechá duša viesť poriadkom Ducha a utvára matériu v zmysle tohto poriadku, potom vzniká svet foriem, ktorý je výrazom duchovného poriadku, jednotky. Ale ak sa nechá duša viesť výlučne energiou dvojky, stráca spojenie s jednotkou a jej výraz vo svete foriem zodpovedá chaosu, boju všetkých bytostí a vecí proti všetkým ostatným.

V tomto zmysle možno interpretovať „jedenie zo stromu poznania dobra a zla“ v mýte o raji. Energia dvojky získala nadvládu nad ľudskou bytosťou.

Poslaním štvorky je: Nájsť v pozemskom opäť zákony a život Ducha. To sa uskutočňuje paradoxne hlbším obrátením sa k zemi, čo znamená nie zdokonalenie prírody, ktoré je nemožné, ale poznávanie vzájomných súvislostí. Z toho vzniká zrelosť, ktorá je predpokladom pre duchovnú cestu, ktorou nik nemôže ísť za niekoho iného. Aby to človek dokázal uskutočniť, je pozemským ľudským bytostiam ponúkaná viditeľná pomoc vo forme symbolov, poslov a znamení.

Kde stretávame štvorku vo viditeľnom živote?

  • V štyroch svetových stranách, vo veľkom kríži univerza. Štyrom smerom priestoru sú pridružené štyri ročné obdobia.
  • V štvorke nachádzame tri dimenzie priestoru a ako štvrtú dimenziu čas (Einsteinov vektor sveta).
  • Poznáme štyri „elementy“: zem, vodu, vzduch, oheň.
  • Rovnostranný štvoruholník, štvorec, je prvý geometrický útvar, ktorý možno vždy rozdeliť na rovnako veľké časti. Preto bol štvorec pre pythagorejcov aj symbolom spravodlivosti.
  • Trojdimenzionálnu štruktúru možno chápať štyrmi spôsobmi: ako množinu bodov, čiar, plôch alebo ako objem.
  • So štvorkou sa začína telesnosť. Na utvorenie priestorového telesa sú potrebné štyri plochy.
  • Symbolmi štvorky sú aj kocka a pravý uhol. Pokiaľ sa rozbalia plochy kocky do tzv. siete, môže vzniknúť kríž – symbol, starý viac než 10 000 rokov. Nielen v kresťanstve, ale odpradávna znamená kríž zviazanosť s matériou. Aby bolo možné uvoľniť sa z tohto väzenia, je nutné najprv ho rozpoznať a v ďalšom kroku prijať a znášať dôsledky: „vziať na seba  kríž“.

V hebrejčine sa štvrté písmeno abecedy nazýva daleth, čo znamená niečo ako „dvere“. Aby sme mohli pôsobiť na Zemi podľa zákonov hmoty, je nutné prejsť dverami štvorky. Na nej sú založené príroda, jej vedy a každá praktická činnosť.

Štvorka, priesečník priestoru a času, tvorí zároveň bránu k Spáse a k ozajstnej genéze človeka. Štvorka je číslo, v ktorom sa manifestuje to Božské, alebo skôr,  je schopné sa manifestovať! Štvorka je číslo Zeme, je to pozemský plán. Realita je dôkaz druhu života, ktorý sa vyjadruje vo forme.

Štvorka nás učí prijímať a riešiť naše každodenné úlohy života. Učí nás rozpoznávať, že vo všetkom, čo nás stretne – akokoľvek všedné alebo nepravdepodobné sa to môže zdať – je nejaký zmysel, ktorý možno odhaliť, prijať a uskutočniť.

Ako v trojke nachádzame pevnejší, viac svojbytný základ života, tak štvorka ako párne číslo hneď znova spytuje to práve získané jeho plnou konfrontáciou so životom. S dvojkou zažívame, že všetok život je založený na protikladoch; prostredníctvom trojky sa s tým učíme konštruktívne zaobchádzať; v štvorke sa stretávame – so zreteľom na zmysel predchádzajúceho cyklu od jedna po tri – s hlbšími otázkami o zmysle, určení a poslaní človeka tu na Zemi.

Ako sa to deje v našom živote?

V našom viditeľnom svete zažívame nespočetné životné skúsenosti. Túžime po harmónii a dokonalosti, ale skôr či neskôr na tejto ceste odhalíme, že nič nie je trvalé a všetko je pominuteľné. Nakoniec dosiahneme hranicu, na ktorej začne naše srdce načúvať a chápať! A začne byť vnímavé na volanie večnosti. Vynoria sa otázky o pôvodnom zmysle života a rastie túžba po jeho nájdení.

Na to dá odpoveď päťka, lebo zahŕňa vedomé opätovné spojenie s Duchom.

Pythagoras považoval štvorku za ideálne číslo, čím odkazoval na cyklus jeden – dva – tri – štyri, ktorý nazval tetraktys. Štvorka symbolizuje život vo viditeľnej forme, v pozadí ktorého neprestajne pôsobí jednota, integrovaná dualita a Tvorivá trojica. Život v tomto zmysle vedie k vyššiemu stupňu jednotky, totiž k desiatke!

1 + 2 + 3 + 4 = 10

blue tetraktys

 Tetraktys

Aj keď je v pochopení štvorky dosiahnutý ideálny stav, sme v praktickom živote väčšinou od neho veľmi vzdialení. Vplyvy z akcentov duality v okolitom svete na nás pôsobia dominantne a ovládajú nás. Polarizujú sa a príliš sa osamostatňujú, stávajú sa nezávislými, lebo skrz ne nepôsobí jednotka.

Z kvality päťky sa naučíme, prečo sa človek nachádza medzi jednotou a oddelenosťou, a aká príležitosť v tom pre neho leží.

Pokračovanie na časť 4


Zdroj: Michael Stelzner, Die Weltformel der Unsterblichkeit (Svetová formula nesmrteľnosti), 1996

Zdieľaj tento článok

Info o článku

Dátum: 13 októbra, 2018
Foto: Marion Pellikaan

Obrázok: