Čísla vypráví historii života – část 3

Ve čtyřce se manifestuje forma

Čísla vypráví historii života – část 3

K části 2

Cyklus jednatři se týká základních principů. Vzniká z duchovní energie jedničky, polarizuje se ve dvojce na ducha a energii, aby ve trojce byl umožněn vznik vědomí.

Se čtyřkou začíná úplně nový cyklus, který vede přes pětkušestce. To, co se zpočátku jevilo jako duchovní siločáry, jako základní vzor, stává se nyní konkrétní a viditelné. Zjevuje se forma.

Čtyřka je to, co se z první trojnosti materializuje, tedy konkrétní stvoření.

Je symbolem pro zhmotnění, zhuštění do hmoty, je v pravém smyslu symbolem hmotné Země. Trojku můžeme považovat za faktor dávající impuls, za mužské číslo, kdežto čtyřka ztělesňuje vyjádření přijímajícího, rodícího – ženskost.

horoscope

Čtyřka zpřítomňuje novou úroveň poznání. Krok od trojky ke čtyřce odpovídá ponoření duše do hlubší roviny zkušeností. Je to krok z právě znovu obnovené jednoty, poznání smyslu života a získání duchovního vědomí v pozemském životě. V tom je však skryto také nebezpečí, čtyřka přece představuje také druhou mocninu dvojky:

22

Pokud se nechá duše vést řádem Ducha a utváří hmotu ve smyslu tohoto řádu, potom vzniká svět forem jako výraz duchovního řádu, jedničky. Ale nechá-li se duše vést výlučně energií dvojky, ztrácí spojení s jedničkou a její projev ve světě forem odpovídá chaosu, boji všech bytostí a věcí proti sobě navzájem.

V tomto smyslu můžeme interpretovat „ochutnání ovoce ze stromu poznání dobra a zla“ z mýtu o ráji. Energie dvojky získala vládu nad lidstvem.

Posláním čtyřky je: v pozemském opět najít zákony a život Ducha. To se paradoxně uskutečňuje prohloubením obratu k zemi, což neznamená zdokonalení přírody, nýbrž poznání vzájemných souvislostí. Z toho vzniká zralost, což je předpokladem pro duchovní cestu, kterou musí jít každý sám za sebe. Aby to člověk dokázal vykonat, jsou lidem na zemi sesílány jako viditelná pomoc symboly, poslové a znamení. Kde se setkáváme se čtyřkou ve viditelném světě?

  • Ve čtyřech světových stranách, velkém kříži universa. Ve čtyřech ročních obdobích a čtyřech směrech větrů.
  • Ve třech dimenzích prostoru se čtvrtou dimenzí času (Einsteinův světový vektor).
  • Známe čtyři „elementy“: zemi, vodu, vzduch a oheň.
  • Rovnostranný čtyřúhelník, čtverec, který je prvním geometrickým tvarem, který lze vždy rozdělit na stejně velké části; proto byla krychle pro pythagorejce symbolem spravedlnosti.
  • Každá třídimenzionální struktura se dá posuzovat čtyřmi způsoby: jako množina bodů, jako obrys, jako plocha nebo jako objem.
  • Se čtyřkou začíná hmotná existence; je zapotřebí čtyř ploch, aby se dalo vytvořit prostorové těleso. Symboly čtyřky jsou také kostky a pravý úhel. Pokud se rozloží jednotlivé plochy krychle od sebe, vzniká kříž – symbol starý více než 10 000 let. Nejen pro křesťanství, ale od pradávna znamená kříž být svázaný s látkou. Aby bylo možné uvolnit se z tohoto zajetí, je nutné to rozpoznat a v dalším kroku nést důsledky, „vzít na sebe kříž“.

V hebrejštině se nazývá čtvrté písmeno abecedy daleth, což znamená dveře. Abychom mohli působit na Zemi, podle zákonů hmoty, je nutné projít dveřmi čtyřky. Příroda a její vědy, stejně tak jako každá praktická činnost jsou založeny na čtyřce.

Čtyřka, průsečík prostoru a času, vytváří současně bránu k vysvobození a opravdovému lidství. V čísle čtyři se může manifestovat božské, je to číslo Země, reality života, která je vyjádřena formou.

Čtyřka nás učí přijmout úkoly každodenního života a řešit je. Pomocí ní se učíme rozpoznávat, že ve všem, co nás potká – jak obyčejném tak i nepravděpodobném – je nějaký smysl, který musí být pochopen, přijat a uskutečněn.

Tam, kde ve trojce nacházíme pevný samostatný základ pro život, čtyřka jako sudé číslo znovu zpochybňuje plnou konfrontací se životem to již získané. S dvojkou se dovídáme, že veškerý život je založen na protikladech. Pomocí trojky se s tím učíme konstruktivně zacházet. Ve čtyřce čelíme – založeno na předcházejícím cyklu jednatři – nejhlubším otázkám, které se týkají smyslu, účelu a poslání člověka zde na Zemi.

Jak se to děje v našem životě?

V našem viditelném světě zažíváme různé zkušenosti. Toužíme po harmonii a dokonalosti, avšak až někdy později konečně pochopíme, že nic není trvalé a vše pomíjí. Konečně dosáhneme hranice, na které začneme naslouchat svému srdci a začneme vnímat volání věčnosti. Vynoří se otázky po původním smyslu života a roste touha po jeho nalezení.

Odpověď na to dá pětka, protože v ní je obsaženo vědomé znovuspojení s Duchem.

Pro Pythagora platila čtyřka za ideální číslo. Tím byl míněn cyklus jedna – dvě – tři – čtyři, který nazval tetraktys. Čtyřka symbolizuje život ve zjevené formě, v jehož pozadí věčně působí jednota, integrovaná dualita a tvůrčí trojnost. Život v tomto smyslu vede k vyššímu stupni jedničky, totiž k desítce!

1 + 2 + 3 + 4 = 10

blue tetraktys

 Tetraktys

Přestože pochopením čtyřky je dosaženo ideálního stavu, jsme v praktickém životě od něho velmi vzdáleni. Vlivy ze zdůrazňované duality ve světě, který nás obklopuje, nás ovládají a stávají se nezávislými, protože nejsou spojeny s jedničkou. Proč se člověk nachází mezi jednotou a odděleností a jaké šance pro něho z toho plynou, se dozvíme z vlastností pětky.

K části 4


Zdroj: Michael Stelzner, Die Weltformel der Unsterblichket, 1996

Sdílet tento článek

Informace o článku

Datum: 13 října, 2018
Fotografie: Marion Pellikaan

Doporučený obrázek: