Een grotere werkelijkheid – Deel 1 – Een aanzicht van het goddelijke

Voor velen is de werkelijkheid opgesloten in de eerste 3 dimensies, zoals ze waargenomen worden door de 5 zintuigen

Een grotere werkelijkheid – Deel 1 – Een aanzicht van het goddelijke

Samenvatting

Voor velen is de werkelijkheid opgesloten in de eerste 3 dimensies, zoals ze waargenomen worden door de 5 zintuigen. Dat er meer dimensies zijn (4D, 5D, 6D en verder) en dat deze met ons bewustzijn ervaren kunnen worden heeft zeker ook te maken met min of meer latente zintuigen naast de 5 bekende. Bovendien is het een belangrijk statement dat er ‘geen ledige ruimte’ [1] is, met andere woorden het leven strekt zich ook in de oneindige ruimte uit in mogelijk vele andere levensgolven.

De ‘zichtbaarheid’ van de grotere werkelijkheid waar we feitelijk in leven hangt vooral samen met onze waarneming, die dus ook op ‘hogere’ zintuigen gebaseerd kan zijn.

Tegelijkertijd, vanwege de toenemende radiaties vanuit Aquarius, openen zich kennisbronnen en ervaringsvelden waaraan de Grootmeesters van de school van het Rozenkruis   [2], [3], [4], [5] meerdere keren hebben gerefereerd, soms als waarschuwing, soms als perspectief, vaak met een gnostieke opdracht.

In de drie bijdragen bestaande uit vier delen:

a. Een grotere werkelijkheid – Deel 2 – Het domein van archontische krachten

b. Een grotere werkelijkheid – Deel 3 en Deel 4 – Buitenaardse levensgolven

c. Een grotere werkelijkheid – Deel 5 – De rust/minne paradox bij Van Ruusbroec

wordt op basis van de zo spannende, ontstellende, weerzinwekkende, bedreigende en toch ook beloftevolle actualiteit verkend of er in die grotere werkelijkheid een aanzicht van het goddelijke onderkend kan worden dat op geestelijke herkenning kan worden gestoeld.

Met andere woorden (hoe) loopt de preherinnering mee in de dimensies en processen die steeds meer openbaar worden.

 

Vanuit het veelbelovende besef van Alomtegenwoordigheid, wordt in de eerste bijdrage (a. Een grotere werkelijkheid – Deel 2 – Het domein van archontische krachten) de zeer grote noodorde aangeduid, waarin ook de archontische krachten aanwezig zijn. Een noodorde die voor de demiurgische schepper een noodzaak genoemd kan worden.

De centrale rol die Saturnus als portaal speelt, metafysisch, electromagnetisch, esoterisch en fysiek, heeft een belangrijk aspect bij de vorming van de matrix gehad, waarin de eonen der archonten verantwoordelijk voor de instandhouding van de doodsnatuur kunnen worden gehouden. Onze Saturnale cultuur en economie heeft door een negatieve Mercuriuswerking z’n profijtstreven en materialisme tot op de dag van vandaag weten vast te houden, maar een nieuwe energiemogelijkheid gloort al enige tijd aan de horizon: de vrije energie op basis van quantuminzichten en – werkzaamheid. [6], [7]

In de tweede bijdrage (b. Een grotere werkelijkheid – Deel 3 en Deel 4 – Buitenaardse levensgolven) speelt de essentiële hulp van die ‘aliens’ voor de aardse mensheid een belangrijke rol. Wanneer wij ons als mensheid kunnen bedienen van de ‘vrije’ energie,de nulpuntenergie die verbonden is met de elektriciteit van de kwantumhuishouding, brengen we in onszelf een doorstroomenergie  op gang die zeer vergelijkbaar is met de elektrische ether die verbonden is met het Christusbemoeien. De buitenaardsen kunnen ons helpen bij de bewustwording van de niet-vernietigende energie die onze slapende potentie is.

Die vrije energie is verbonden met het veld van eenheid vrijheid en liefde; onze bewustwording van dat veld moet de ‘oude’ benadering van energieproduktie en – verbruik volkomen achter zich laten. Beleving van de vrijheid is nodig om de onsterfelijke kern in ons te activeren; dat loopt via het besef van onnodige en karma-instanthoudende verbondenheid met de krachtlijnen van de demiurg/Yaldabaoth. Daarvoor is het van groot belang dat en hoe de buitenaardse welwillende krachten als reële invloeden aangemerkt kunnen worden tegelijkertijd met de ontmaskering van de imitatiekrachten die nog steeds een machtige greep op onze mentale, astrale, etherische en fysieke huishouding hebben.

In de derde bijdrage (c. Een grotere werkelijkheid – Deel 5 – De rust/minne paradox bij Van Ruusbroec) staat van het veld van eenheid, vrijheid en liefde, de Eenheid voorop.  Op basis van de vrije wil van mensen, die eigenzinnigheid en profijt achter zich hebben gelaten, kan de liefde voor wereld en mensheid vanuit de eenheid worden beleefd, zonder dat het Midden van de volkomen rust hoeft te worden verlaten. “De minne als handelingsperpectief”.

Uitgangspunt bij het geheel van de drie bijdragen is steeds de voortreffelijke analyse van de ‘oude’ Gnosis zoals deze uit de Pistis Sophia [8] en uit de geschriften van de Nag Hammadi vondsten blijkt.

 

Nu de ontgrenzing naar een grotere werkelijkheid zich in kosmische zin aan het menselijk bewustzijn voordoet, kan de vraag gesteld worden wat zich daarin  – in die grotere werkelijkheid – als aanzicht van het goddelijke, als ‘gezicht van God’ kan tonen voor de pelgrim op het pad van zelfverwerkelijking. Van belang is daarbij vanuit een principieel gnostieke basis te schouwen, de noodzakelijk vernieuwende etherische kracht van de Christus als kerngegeven te hanteren en moderne geestelijke inzichten te plaatsen in het licht van de wezenlijk verhogende frequenties van de Aquariusstraling voor een ontwakend zielebewustzijn. Daarbij gaat het tevens om het leren van ‘lessen’ aangaande houding en inzichten van onze kosmische vrienden en het alert zijn op inbreuken van kosmische tegenoverwegers. Verrassend moderne ‘technologie’  [ vrije elektrische energie] kan daarbij een stimulans vormen, mits wij bereid zijn het oude denken, dat cultuurbepaald is in profijtelijke zin, los te laten: willen we op enigerlei wijze toch  ‘winst’ genereren, dan lopen we dood in de poort van Saturnus.

Het kosmische aanzicht van het goddelijke is in mystieke zin al een fundament gegeven in de gnostieke eon van rust en eenheid, volstrekte rust, het volmaakte midden. Vanuit het Watermanbeleven van eenheid, vrijheid en liefde kunnen we de werkzame kracht ondergaan in een actieve levenshouding, die niettemin wortelt in dat volmaakte midden van de volstrekte rust. Jan van Ruusbroec heeft die paradox in originele bewoordingen weergegeven in De Geestelike Brulocht [9]. Meister Eckehart [10] heeft ‘de’ grotere werkelijkheid als aanzicht van het goddelijke met het waarnemende oog geïdentificeerd.

(Wordt vervolgd in deel 2)

 

Sources:

[1] Er is geen lege ruimte; een van de basisprincipes van de 17e-eeuwse Manifesten van de Rozenkruisers

[2] De belijdenis der Rozenkruizers Broederschap, J. Van Rijckenborgh, Rozekruispers, Haarlem 1984

[3] Het levende woord, Catharose de Petri, Rozekruis Pers, Haarlem 1989

[4] Er is geen ledige ruimte, J. Van Rijckenborgh, Rozekruispers, Haarlem 1984

[5] Demasqué, J. Van Rijckenborgh, Rozekruis Pers, Haarlem 1956

[6] Victor Schauberger

[7] Vrije energie technologie werkt echt!, Marja de Vries, 27 december 2019

[8] De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia, Beschouwingen bij boek 1 van de Pistis Sophia, J. van Rijckenborgh, Rozekruis Pers, Haarlem 2006

[9] Die geestelijke Bruiloft, Jan van Ruusbroec, vert. Jos van den Hoek, KBS, 2008

[10] Deutsche Predigten und Traktate, Meister Eckehart, München 1963

[11] Het zegel der vernieuwing, Catharose de Petri, Rozekruis Pers, Haarlem, 1985

[12] Het christelijke inwijdingsmysterie “Dei Gloria Intacta”, Jan van Rijckenborgh, Rozekruispers, Haarlem 2005

[13] Uiteindelijk komt alles goed, Christina von Dreien, Akasha, Eeserveen, 2020.

[14] Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon, G.J. Gurdjieff, Mirananda, 1977

[15] Verborgen waarheid en verboden kennis, Steven M. Greer, Frontier Publishing, Amsterdam 2012

[16] De Nieuwe Dageraad II, de Akasha voorbij, Helma Broekman, 2017

Print Friendly, PDF & Email

Deel dit artikel

Artikel informatie

Datum: december 13, 2021
Auteur: Frans Spakman (Netherlands)
Foto: Unsplash CC0

Featured image: