Een grotere werkelijkheid – Deel 3 – Buitenaardse levensgolven

Van die grotere werkelijkheid, die zich dus ook tot buiten ons zonnestelsel in verschillende dimensies uitstrekt, kan ook een helpende werkzaamheid voor ons zonnestelsel, voor de aarde, de natuur en de mensheid uitgaan.

Een grotere werkelijkheid – Deel 3 – Buitenaardse levensgolven

(Terug naar deel 2)

 

Hulp vanuit andere menselijke levengolven door hoge energiewerkingen

Van die grotere werkelijkheid, die zich dus ook tot buiten ons zonnestelsel in verschillende dimensies uitstrekt, kan ook een helpende werkzaamheid voor ons zonnestelsel, voor de aarde, de natuur en de mensheid uitgaan. Bijvoorbeeld zoals door J. van Rijckenborgh beschreven in Er is geen ledige ruimte [1]: de hulp die gegeven is om via ruimteschepen van de verschillende planetaire en interplanetaire levensgolven de ergste – vooral door nucleaire experimenten en ontladingen veroorzaakte – schade teniet te doen, is al vele decennia operationeel. De Nederlandse geleerde dr. Ir. Coen Vermeeren  [2]– voormalig hoofd van de afdeling Studium Generale en docent Lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft  – heeft onlangs bevestigd dat en hoe aliens met hun superieure ruimteschepen en hoogwaardige technologieën de opslagplaatsen van nucleaire wapens in onder andere Amerika doelmatig hebben geneutraliseerd, zodat deze wapens als het ware ‘onklaar’ waren gemaakt. Hij heeft een en ander in een interview op het internetplatform van Jorn Luka (The Trueman show #33) [3] toegelicht.

Diezelfde neutralisatie pasten deze bijzondere vrienden uit de kosmos ook toe op de atmosfeer nadat nucleaire experimenten hadden plaatsgevonden. Coen Vermeeren heeft in zijn hoedanigheid van docent Lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU te Delft  kunnen verkennen hoe buitenaardsen de energiesleutel voor hun buitengewone hulp hanteerden.

 

De helpende kosmische energie is al aanwezig…

Het sleutelbegrip, de sleutelenergie om dit herstel, deze techniek en deze ‘operaties’ mogelijk te maken is elektriciteit. Alleen niet de elektriciteit zoals wij die met fossiele middelen opwekken, niet de elektriciteit die met kerncentrales wordt verkregen. Niet de elektriciteit die opgewekt wordt door windmolens, zonnepanelen en stuwdammen. Nee, er is al een gigantisch kosmisch elektrisch vermogen in het ganse heelal aanwezig, zo schrijft J. van Rijckenborgh in  Er is geen ledige ruimte. Alleen zijn wij mensen op aarde ‘verslaafd’ aan de verkeerde opwekking, waardoor het nimmer mogelijk lijkt dezelfde geavanceerde technieken te gebruiken als de ruimteschepen in de atmosfeer, noch de intuïtieve technieken van hoogontwikkelde buitenaardsen. Ervin Laszlo [4] zei over onze technologie:

Je kunt de beste technologie toepassen, maar als je in de oude manier van denken blijft hangen, houd je alleen maar het oude systeem in stand en verander je niets.

 

Nulpuntenergie is de ware vrije energie

Tenzij we leren de ‘nulpuntenergie’ [5] te hanteren, zoals de geniale onderzoeker Tesla (1856-1943) dat ruim een eeuw geleden mede heeft geopperd en zelfs gedemonstreerd, zodat ook wij met kennis van zaken altijd de kosmische elektriciteit kunnen opvangen en in ‘zeer kleine ruimten’ kunnen concentreren, zoals J. van Rijckenborgh beschrijft in Er is geen ledige ruimte. Deze nulpuntenergie is een kwantummechanisch vermogen dat in iedere bewust levende godvonkentiteit kan worden aangewend door zeer gerichte aandacht. Dit vermogen stelt ons ook in staat directe relevante informatie te ‘verkrijgen’ zonder ons uitputtend via zoekmachines op de hoogte te stellen. Kwantumcomputers zou je als imitatie van dit vermogen kunnen aanmerken.

 

 

‘energiebolletje’ of ‘oeratoom’ [6]

Energie uit het achterliggende nulpuntveld

De ‘winning’ van deze kosmische energie is niet in een ‘verdienmodel’ in te passen, want het aanboren ervan is verbonden met een bewustzijnsstaat die ons productie- en consumptiepatroon niet kan toelaten. Het huidige economisch systeem is namelijk verbonden met krachten van vernieling van de aarde door gemechaniseerde technieken en menselijk handelen. De verwachting in ons huidige systeem is dat een nog beter verdienmodel ontstaat, wanneer eerst ‘kaalslag’ wordt gepleegd op de bestaande methodes en infrastructuur. Dit is de populaire ‘disruptiemethode’ een voorwaardelijke ontwrichting van het bestaande. Victor Schauberger [7], een vooraanstaand uitvinder uit Oostenrijk (1885-1958) en een van de vele pioniers van het gebruik van vrije energie , gaf reeds aan dat we onze hele westerse cultuur hebben gebaseerd op het verkeerde soort technologie: van alle mogelijkheden die de natuur ons biedt, gebruiken we uitsluitend de destructieve helft – de beweging die de natuur gebruikt voor vernietiging. In de praktijk houdt dit in dat we relatief inefficiënte technologieën gebruiken die veel brandstof nodig hebben en een hoop nauwelijks te recycleren afval achterlaten. Maar het is ook mogelijk gebruik te maken van ‘zuigende implosie technologie’ zodat energie beschikbaar komt uit het achterliggende nulpuntenergieveld. Evenwel financieel-economische krachten en belangen hebben tot dusver de hoge ontwikkeling van vrije energie weten tegen te houden. [8]

 

De ‘futvoeder’ als vrije energieverstrekker

Toen Kwetal in het verhaal ‘De Bovenbazen’  van Marten Toonder [9] Ollie B. Bommel te hulp kwam met een instrumentje genaamd ‘futvoeder’, werd dat door de leiders van ons financieel-economisch systeem als volstrekt onwenselijk afgewezen, omdat er aan dit energie-apparaatje niet verdiend kon worden.

 

 

 

 

 

“Stop dat !” kreet de heer Steinhacker, heftig bewogen, “dat deugt niet, het is tegen de orde der dingen!”

 

Feitelijk had Kwetal de inherente kosmische energie weten ‘aan te boren’ die in alles aanwezig is. Wanneer we die elektrische energie evenwel met radioactiviteit gaan ‘verwerven’, maken we ons eigenlijk schuldig aan wat Gurdjieff [10]‘misbruik’ noemt.

J. van Rijckenborgh schrijft daarover in De Egyptische Oergnosis deel II:

Wat wij radioactiviteit noemen, is slechts een sprankeltje van één van de zeven krachten van het atoom. En wanneer men, ook met zogenaamde vredesdoelen, het atoom gaat splitsen en de krachten van het atoom vrijmaakt, alleen maar om wat energie te verkrijgen, om het maatschappelijk apparaat te kunnen laten functioneren, dan zal de mens tóch worden geslachtofferd door de ándere krachten van het atoom, die hij tevens vrijgemaakt heeft, maar niet gaat gebruiken. Die vrijgemaakte krachten zullen zich ophopen in de atmosfeer en aldus een machtig vuur veroorzaken, ten gevolge waarvan ons dialectische levensveld voor de zoveelste maal vernietigd en omgezet zal worden[11]

 

De onmisbare hulp van buitenaardsen

Het is niet overdreven te stellen dat zonder de hulp van buitenaardse ruimtevaarders in en op onze aarde, het verkeerde gebruik van elektriciteit door onze gewelddadige cultuur allang geresulteerd zou hebben in een definitieve verstoring van de velden die onze aarde ‘gezond’ houden. Zelfs het hele zonnestelsel zou erdoor beschadigd kunnen zijn. Evenwel door hun werkzaamheid konden de magnetische stromen hersteld, gereinigd, geordend en gereguleerd worden zodat de interkosmische huishouding nog in stand kon worden gehouden. (Er is geen ledige ruimte)

Er is in de minder recente esoterie al gewaarschuwd tegen ‘misbruik’  van elektriciteit zoals door Steiner [12]  en Gurdjieff [13]. Die laatste geeft reeds in de jaren twintig van de vorige eeuw aan dat de mensheid vanuit ‘naief-egoïstische’ doeleinden nog nooit in zo grote hoeveelheid elektriciteit heeft misbruikt (vernietigd!) als tegenwoordig het geval is (een eeuw geleden dus, toen het ‘atoomvandalisme’ nog moest beginnen).

 

De elektrische etherkracht vernieuwt het hart

Ondertussen neemt de behoefte aan energie en vooral electriciteit voor maatschappelijk- economische doeleinden enorm toe en is een tekort in de voorziening aan het ontstaan, mede door steeds meer apparaten en computertechnieken die de ‘verkeerd’  opgewekte energie nodig hebben.

Waarom is het juiste gebruik van elektriciteit belangrijk voor een geest-zieleontwikkeling?
Omdat het te vergelijken is met ‘pleromatische assimilatie’, dat wil zeggen met het opnemen van de astrale volheid in de microkosmos die overeenkomt met de vuuretherwerkzaamheid, waardoor de spirituele ‘uitvloeiing’ wordt gerealiseerd. Die vuurether of elektrische ether is bij uitstek een Aquariuskracht van Christus als Uranusheraut. Ons hart kan die etherkracht ontvangen, reden waarom Uranus als mysterieplaneetradiatie en als heerser van Waterman de vernieuwer van het hart wordt genoemd. [14]

 

Toegang tot onuitsprekelijke universele eenheid

Het is mede daarom dat de in kracht toenemende radiaties vanuit Waterman appelleren aan het portaal dat bij uitstek verbonden met de ‘grotere werkelijkheid’: de zielepoort van de universele eenheid in de vrijheid van zelfrealisatie. Het is een eenheid in volledige innerlijke rust met de gelukservaring die wordt gedragen door het goddelijke licht in een volledige synchroniciteit met AL wat leeft. De eenheid die al door mystici als Jan van Ruusbroec [15] en Meister Eckehart [16] is verkend. Die eenheid wil Aquarius als levend water uitgieten in ons bewustzijn. En de bonafide buitenaardsen kunnen ons ook daarbij tot hulp zijn, als wij over onze schaduw heenstappen en erom durven te ‘vragen’. Dan kunnen we de poort van de oorspronkelijke Saturnus doortrekken tot in de werkzaamheid van de geest. Dat is een intuïtief proces, maar niet louter mystiek.

Steven Greer, trauma-arts en schrijver van het boek Verborgen Waarheid en verboden kennis [17] geeft aan dat de basis van de universele eenheid in onszelf ligt:

We beginnen doordrongen te raken van het feit dat we bezocht worden door buitenaardse beschavingen. Ons simpelweg de eenheid van de mensheid te realiseren is niet voldoende.

We moeten zelfs dat gaan overstijgen en naar een niveau groeien waarop we het universele aspect van de geest begrijpen; het feit dat de bewuste geest zelf universeel is en dat het bewustzijn in een levensvorm van een andere planeet identiek is aan dat in onszelf.

Dat overstijgen kan begrepen worden als frequentieverhoging tot boven de grens van het zesde kosmische gebied, dus een thuiskomst in het nieuwe levensveld.

 

(Wordt vervolgd in deel 4)


Bronnen:

[1] J. van Rijckenborgh, Er is geen ledige ruimte, hoofdstuk III, Rozekruis Pers, Haarlem 1976

[2] Dr. Ir. Coen Vermeeren, UFO’s bestaan gewoon, een wetenschappelijke studie, Obelisk boeken, Delft 2013

[3] Jorn Luka (The Trueman show #28)

[4] De transformatie van de wereld, Interview with dr. E. Laszlo in Pentagram, Pentagram 2008-3

[5] Nulpuntenergie of vrije energie

De  Servisch-Amerikaanse uitvinder van wisselstroom Nikola Tesla (1856-1943) heeft  baanbrekend werk verricht om in de natuur aanwezige vrije elektrische energie aan te kunnen wenden. Hij had een visioen van oneindige elektrische energie, zonder brandstof, in de jaren 1880. Hij gaf daar een demonstratie van in 1886 en 1889 en gedurende de jaren 1890. Hij heeft geprobeerd deze gift aan de wereld te schenken, maar is door de energiebelangen uit die tijd ‘tegengehouden’ en uiteindelijk – vermoedelijk door moord – in 1943 overleden.

De eerste universele wet, de Wet van Eenheid, onthult het bestaan van een achterliggend veld van bewustzijn dat sommige kwantumfysici hebben herkend als het zero-point field of het nulpuntenergieveld. Het nieuwe wetenschappelijk inzicht is dat de ruimte, waarvan men vroeger dacht dat die gevuld was met ‘ether’, maar die later leeg werd verklaard, bij nader inzien toch niet leeg is, maar helemaal gevuld met een zeer bijzondere energie.

De Oostenrijkse wetenschapper en uitvinder Viktor Schauberger (1885-1958) ontdekte op basis van de Wet van Dynamische Balans het bestaan van een universeel tweezijdig, samenwerkend bewegingsprincipe in de natuur. De spiraalvormige naar binnen draaiende, implosieve beweging die koelte, zuigkracht, groei en gezondheid genereert enerzijds en de explosieve kracht die anderzijds hitte brengt, druk, fragmentatie, ziekte en dood.

Hij nam waar dat de implosieve kracht door spiraalsgewijs naar binnen te bewegen, kracht verzamelt die zich concentreert in het centrum van de spiraal (vortexwerking).

Volgens Schauberger is het onder andere door gebruik te maken van zuigende implosietechnologie dat het mogelijk wordt om energie te betrekken uit het achterliggende nulpuntenergieveld. Er zijn diverse redenen die aanleiding geven te vermoeden dat de technologieën voor vrije energie in feite onlosmakelijk verbonden zijn met een bepaalde staat van bewustzijn en dat deze nieuwe technologieën alleen pas echt beschikbaar komen als het bewustzijn van ons, de mensheid, daar rijp voor is. Na verruiming/frequentieverhoging daarvan kan die

plaatsvinden, namelijk als we bewust genoeg zijn om er op een verantwoordelijke manier mee om te gaan. Als het ons lukt om onze innerlijke balans te herstellen, kunnen we in die staat van zijn contact maken met de Bron en met het veld van universeel bewustzijn, dat ook bekend is als nulpuntenergieveld. (bron: [8])

[6] ‘energiebolletje’ of ‘oeratoom’ van Leadbeater en Besant, Occult Chemistry, 1908, die de kolking of vortex werking weergeeft, zie ook Taschen, Alchemie en mystiek, bl. 615

[7] Viktor Schauberger, Nature as Teacher: New Principles in the working of Nature, Gill 1999

[8] Marja de Vries, Vrije energie technologie werkt echt!  27 december 2019

[9]‘De Bovenbazen’ van Marten Toonder in Geld speelt geen rol, De Bezige Bij, Amsterdam. 1968

[10] Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon, G.J. Gurdjieff, hoofdstuk 45 (derde boek)

[11] J. van Rijckenborgh, De Egyptische Oergnosis, deel 2, Hoofdstuk XL, Het atoom en de zeven krachten van het absolute leven, Rozekruis Pers, Haarlem 1983

[12] R. Steiner, Voordracht uit 1917

[13] G.J. Gurdjieff, Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon, hoofdstuk 45, De electriciteit opgevangen en vernietigd

[14] J. van Rijckenborgh, Belijdenis der Rozenkruiser Broederschap, hoofdstuk 6 Serpentarius en Cygnus (I), Rozekruis Pers, Haarlem 1984

[15] Paul Verdeyen, Jan van Ruusbroec, Mystiek licht uit de Middeleeuwen, 2003

[16] Meister Eckehart “ … mijn oog en Gods oog zijn één oog en één zien….” Deutsche Predigten und Traktate, München, 1963

[17] Steven M. Greer, Verborgen waarheid en verboden kennis, Frontier Publishing, Amsterdam 2012

Print Friendly, PDF & Email

Deel dit artikel

Tijdschrift LOGON

Wenst u een proefabonnement of een jaarabonnement op het tijdschrift LOGON? Lees meer >>

Onze laatste artikelen

Artikel informatie

Datum: december 13, 2021
Auteur: Frans Spakman (Netherlands)
Foto: Sergei Tokmakov Terms.Law auf Pixabay CCO

Featured image: