De adem des levens – Deel 2

"Eén Ring om allen te regeren, Eén Ring om hen te vinden, Eén Ring die hen brengen zal en in duisternis binden."

De adem des levens – Deel 2

(Naar Deel 1)

 

De adem des levens en de adem des doods zijn gelijktijdig aanwezig in de atmosfeer van onze planeet. We zagen dat de uitgaande stroom van de aarde wordt verstoord door het collectieve magnetische potentieel van de mensheid. Maar tegelijkertijd wordt de atmosfeer van de aarde beïnvloed door de vurige interkosmische radiaties van het Aquariustijdperk: het levende water wordt uitgegoten over ons hoofd. De vraag is dus: hoe assimileren we de levenskrachten en schermen we onszelf af van de giftige adem des doods?

We stelden dat de oude materialistische manier van denken dit drukkende probleem van leven en dood niet op kan lossen. In het Watermantijdperk zal een nieuwe manier van denken moeten worden geboren. Deze andere denkwijze richt onze aandacht op het etherische levensdomein. Vragen zoals “Wat is de bron van het leven?” en “Wat betekent het begrip ‘leven’ eigenlijk?” vestigen onze aandacht op de etherische levenssfeer. We kunnen ‘leven’ beschrijven aan de hand van uiterlijke kenmerken, maar wat is de essentie ervan?

Esoterici weten dat de etheratomen doordringen in de stofatomen, en op die manier leven, dat is vibratie, schenken aan de materiële vormen. Aldus begrijpen we dat begrippen zoals ‘groei’, ‘vitaliteit’ en ‘gezondheid’ direct verbonden zijn met de assimilatie van etherische krachten. Zonder ons etherische lichaam bezit ons stoffelijke lichaam geen zelfstandig leven. Als we ontkennen of negeren dat we een etherlichaam bezitten, zullen we nooit het mysterie van het leven begrijpen. Wanneer we ons bezinnen op deze ritmische uitwisseling van stoffen en krachten – geleid door de wet “gelijk trekt gelijk aan” – dan krijgen de termen “de adem des levens” en “de adem des doods” een veel bredere betekenis.

Maar voordat we dieper ingaan op deze materie, zou ik even een klein uitstapje willen maken naar het epische werk In de Ban van de Ring van J. R. R. Tolkien. Misschien heb je de boeken gelezen of de films gezien. In De Broederschap van de Ring heeft de volgende scène veel indruk op me gemaakt:

Onze helden proberen te ontsnappen aan een vreselijk monster. Ze rennen over een brug en Gandalf de Grijze, de magiër, is de laatste. In het midden van de brug stopt hij en keert zich naar de vijand, terwijl de anderen veilig de overkant bereiken. Hij blokkeert de doorgang van het monster en zegt:

Je kunt niet passeren. Ik ben een dienaar van het Geheime Vuur, drager van de vlam van Anor. Je kunt niet passeren.

Dan roept hij het Geheime Vuur aan en vernietigt een deel van de brug met zijn staf. Het beest valt, maar sleept Gandalf met zich mee en beide verdwijnen in de afgrond. Later verslaat Gandalf uiteindelijk dit beest, maar verliest daarbij ook zijn eigen leven. Toch is zijn taak nog niet volbracht: het Geheime Vuur transformeert hem en zendt hem terug als Gandalf de Witte. We zouden hem ook Gandalf de Reine kunnen noemen: hij die bevrijd is van aardse smetten. Zijn offer en zijn liefde voor zijn medegenoten maakte deze transformatie mogelijk. Zijn queeste gaat voort en hij moet zijn medestanders helpen bij het vernietigen van de Ene Ring: de boosaardige ring van macht en heerschappij. De Ene Ring moet in de vulkanische vuren van Mount Doom worden geworpen, daar waar hij werd gesmeed. Deze ring had een geheime inscriptie die zich als volgt liet vertalen:

Eén Ring om allen te regeren,

Eén Ring om hen te vinden,

Eén Ring die hen brengen zal

en in duisternis binden.

Waarom vestig ik de aandacht op dit stukje fictie? Omdat het op een romantische manier de elementen beschrijft die we nodig hebben om de huidige crisis op te lossen:

– Er wordt een broederschap gevormd;

– Hogere krachten worden geassimileerd wat leidt tot transformatie;

– Het beest en de boosaardige machtsring worden geneutraliseerd en weggehouden van de groep die spirituele doelen nastreeft.

Laten we proberen wat dieper in te gaan op dit bevrijdende concept. Een broederschap is een groep mensen met een gemeenschappelijk doel. In ons geval zou deze gevormd moeten worden door alle mensen met spirituele aspiraties. Deze universele menselijke broederschap zou alle verschillen opzij moeten zetten en zich moeten richten op datgene wat hen verenigt. In hun verlangen naar hoge spirituele waarden, zijn al haar leden één. Eén universele bron van Leven, één universele Wijsheid, één universele Liefde.

Elk lid van deze broederschap is op zijn eigen manier een Gandalf de Grijze. Dat wil zeggen: ze zijn allen dienaren van het Geheime Vuur, maar nog niet volkomen gezuiverd en getransformeerd: ze zijn nog “grijs”. Wat is dit Geheime Vuur? We zouden het de Zevengeest kunnen noemen, of de Heilige Geest, of meer mystiek uitgedrukt “De Adem Gods”, of, als we wetenschappelijke taal willen gebruiken: stralingen met een heel hoge vibratie afkomstig vanuit een andere dimensie. Niet de woorden zijn belangrijk, maar de realiteit die achter hen schuilgaat.

Elk lid van deze menselijke broederschap moet zich er bewust van zijn dat hij of zij een belangrijke taak heeft: onverzettelijk op de brug te staan en het woord te spreken:

Je kunt niet passeren!

Wat betekent dat? Het betekent dat duisternis en kwaad worden verjaagd door Licht. Ieder mens draagt een vonk van het Geheime Vuur in zijn binnenste: de Geestvonk. Deze eeuwige vonk moet worden aangewakkerd tot een vlam! Het heeft niets te maken met heldhaftigheid of het ontwikkelen van bovenmenselijke krachten: het “ik” moet buiten dit proces worden gehouden. Het betekent dat zowel het individu als het collectief een open en zuiver kanaal moeten vormen voor het Geheime Vuur. Dan wordt er een zwaard of een kruis geplant in de aarde. Door het inademen van de verticale stroom van het Geheime Vuur, en het uitademen van de horizontale stroom van deze getransformeerde lichtkrachten, worden zowel het microkosmische ademveld als ook de kosmische atmosfeer gereinigd en gezuiverd. Deze circulatie van het Heilige Vuur zal ons transformeren en omvormen tot Gandalf de Witte.

Op deze manier creëert de broederschap een positieve en bevrijdende opwaarts gerichte magnetische spiraal: een vacuüm geregeerd door de krachten van het Licht. Dan is er een negatieve en destructieve magnetische spiraal, maar ook een positieve en bevrijdende. De destructieve ring blijft bestaan, omdat deze door een deel van de mensheid wordt gevoed. Maar voor de mensen die een ander pad hebben gekozen, degenen die worden getransformeerd door het Geheime Vuur, is de boosaardige machtsring vernietigd. Voor hen is de Ene Ring, gesmeed om allen te regeren, ontdaan van zijn kracht omdat zij ademen en leven in een andere magnetische atmosfeer.

Menselijke degeneratie en verval geeft macht aan de ring van verderf: het opent een kanaal zodat de inferieure krachten van de zuidpool zich in onze atmosfeer kunnen manifesteren, het opent de afgrond. Het omgekeerde is ook waar: menselijke verheffing, de transformatie van een aardgebonden persoon in een vrije en machtige Geest-ziele-mens, opent het pad van bevrijding, de brug naar een andere, hogere vorm van bestaan. In het hoofdstuk “De strijd om de zuidpool” wordt gezegd dat

zij zullen gaan door de gouden poorten van het noordelijke stralingsveld

op weg naar hun eeuwige tehuis.

We zijn allen vrij om ons pad te kiezen. Maar als we geen keuze maken, dan kiest de ring van het verderf ons.

Deel dit artikel

Artikel informatie

Datum: april 23, 2021
Auteur: Niels van Saane (Bulgaria)
Foto: Paul Einerhand on Unsplash

Featured image: