Het grote spel

We kennen in vele culturen al heel lang allerlei mythen en sagen over natuureonen. Dit zijn wezens die zich hier op aarde ontwikkeld hebben en zich weten te handhaven ten koste van de mensheid. In die hogere energievelden van onze dualiteit blijven ze voor veel mensen  onzichtbaar.

Het grote spel

In de gnostieke benadering vormen deze natuureonen monsterformaties van onheilige natuurkrachten.  De krachten konden ontstaan  als gevolg van  het van God afgewende leven (denken, gevoelen, willen, begeren en handelen) van de gevallen mensheid. En eenmaal uitgegroeid tot machtige krachten konden ze de mensheid manipuleren langs onheilsvolle wegen voort te gaan om zo de menselijke gebondenheid aan het wentelende wiel der dialectiek te bestendigen. Deze zelfhandhavingsmachten zijn archontisch van aard. Ze gaan uit van archon, de macht der oude bedeling.

Ons zonnestelsel wentelt door de kosmos en in zo’n 26.000 jaar heeft het een volledige omloop gemaakt rond het centrale Hart van onze melkweg.. Die 26.000 jaar kunnen we onderverdelen in zodiakale tekens en we weten, dat we sinds kort Aquarius binnengaan. Twee maal in die omloop van 26.000 jaar gaat de aarde door een fotonengordel. De laatste keer zo’n 13.000 jaar geleden, in het sterrenbeeld Leeuw en nu dus in het sterrenbeeld Waterman.  Dat heeft verregaande gevolgen. De fotonenband giet ongekende lichtkrachten uit over onze duistere planeet met als gevolg dat stap voor stap de vibratie van ons levensveld zich verhoogt. Je kunt het vergelijken met purificaties of schoonmaakimpulsen.

Het hoeft geen betoog, dat deze vibratieverhoging problemen oplevert voor de zelfhandhavende eonische krachten. Als de mensheid meegaat in die verhoging, is het spel van de Archonten uitgespeeld en dat weten ze.  Ze weten ook, dat die hogere energie voor de mens tweeledig uit kan werken, verhogend of verbrekend. Het  trillingsgetal van de menselijke ziel verhoogt of de menselijke ziel valt dieper. Al naar gelang de bewustzijnsstaat en levenshouding zich harmonisch of disharmonisch verhouden tot het plan van de Logos.

Dit speelde 13.000 jaar geleden ook. De vibratie van de Aarde ging omhoog en de archontische machten kwamen knel te zitten. Deze fase valt samen met de ondergang van Atlantis. De mensheid van toen bleek onvoldoende bij machte de stap uit dit levensveld te maken.

Nu is onze aarde weer in een shift  beland: het trillingsniveau stijgt en de zielgeboren mensheid kan resoneren met deze stijging. En weer staat de mensheid voor de keuze: of een opstandig of een nieuwe Val.  Die ontwikkeling uit dit levensveld dient in zelfrealisatie te worden voltrokken in resonantie met de verhoogde frequentie van de aarde op basis van een levende ziel. Er kan nooit sprake zijn van een opstanding van buitenaf. De mens moet er zelf toe kiezen. De nieuwe energie vanuit het Hart van onze kosmos is basis voor dat vernieuwingsproces, waarbij het oude oplost  in de straling van het nieuwe.

Ook de natuureonen zouden daarbij hun oude energie moeten loslaten, maar daarmee zouden ze volledig ten val komen. Hun essentie is van de Aarde en kan nooit ascenderen. Dit betekent natuurnoodzakelijk, dat hun zelfhandhavende instelling alles uit de kast zal trekken om zich te handhaven. Ten koste van de mens. De zelfhandhavingsmacht van deze archontische krachten is zeer sterk en listig, dat wil zeggen gericht op het door listen en lagen voorspiegelen van de noodzaak de gewoontevorming van de afhankelijke mensheid in stand te houden en zo die mensheid te beletten om tot eigen goddelijke scheppingskracht te komen. Maar de mensheid levert hun nog steeds hun (ether)voedsel en centraal bij die afgifte is angst en imitatie. Deze natuureonen zien hun voeding gegarandeerd  door de werkelijk goddelijke verhoudingen te imiteren en daardoor gezag te behouden van een aanbiddende schare.

Jan van Rijckenborgh heeft in de jaren ’50 deze processen beschreven [1]. Hij schetst een huiveringwekkend beeld van wat uit de kast getrokken gaat worden om de mensheid in het dialectische gareel te houden. We zitten nu volledig middenin die strijd tussen duister en Licht. De beschrijving van die strijd in de domeinen van de eonen en archonten verhult een  wezenlijke andere strijd: de strijd die gaande is om de ziel van de mens.

In eerste instantie vond dit plaats door een binding van sterke religieuze beelden tot stand te brengen met menselijk bewustzijn, waardoor mensen energie vrij gaven in de voeding aan die beelden, in het verlangen door die binding iets van spiritueel bereiken aan te gaan.

Ongeveer zoals in de vorige eeuw TV-dominees in de VS gigantische bijdragen in geld en energie wisten binnen te halen door met oude religieuze beelden te manipuleren.

De aardse mens genereert lichtkracht, die als voedsel dient van de eonen. Wij zetten kosmische ethers om in vibraties die ‘eetbaar’ zijn voor deze negatieve krachten. Deze omzetting van interkosmische lichtkracht in aardse lichtkracht vindt o.a.  plaats in het bloed- en zenuwfluïde.

Toch konden de monsterformaties van onheilige natuurkrachten als archontisch ontstoken eonen zich niet blijvend handhaven in de hoogste sferen van de generzijdse dialektiek. De vigerende religieuze beelden van de oude bedeling bleken door dezelfde Aquariaanse straling steeds op te lossen. Bovendien zijn de idealistische en religieuze gerichtheden grotendeels omgebogen in politieke, sociale en economische zin. Dien ten gevolge werd het moeilijker voor de natuureonen zich te handhaven in de hoge regionen van de reflectiesfeer van deze natuur. De spiegelsfeer wordt kort gezegd als gevolg van de lichtinstraling vanuit het kosmische hart schoongeveegd. De Engelse mystica Jacqueline Hobbs schetst in An end to the Deathspace  [2] een fascinerend beeld van dit proces.

Om toch de etherproductie veilig te stellen werden vele idealistische ideeën op het gebied van sociale, economische en politieke gebieden omgebogen. Zo zijn we slaaf gemaakt van een infaam geldsysteem waardoor de onrechtvaardigheid nog meer vergroot werd. Zo konden de ‘onweerstaanbare zelfhandhavingsmachten’ de mensheid dwingen langs de onheilsvolle wegen voort te gaan en zo de menselijke gebondenheid aan het wentelende wiel der dialektiek te bestendigen aldus J. van Rijckenborgh

Dit komt overeen met de ook al in de oudheid vermelde slavenstaat van mensen, waarbij mogelijk ook andere kosmische levensgolven in negatieve zin betrokken zijn geweest.

Maar tegelijkertijd is in ons wezen een geweldige schat verborgen die ons als een blauwdruk uit de Aardse 3D dimensie kan voeren. Wie wij werkelijk zijn, ligt daar opgeslagen en hoeft alleen maar wakker te worden. De instraling van het centrale hart van onze galaxis activeert dat oorspronkelijk wezen en kust ons wakker als in het sprookje van Doornroosje. Deze activering ontneemt de ‘ether-etende’ formaties en wezens  hun voedsel. Om dit te voorkomen, doen ze er vaak alles aan om de mensheid dociel en onwetend te houden. Hun wapens zijn het creëren van angst en misleiding met behulp van strategische incarnaties of overschaduwing binnen de media, regeringen, religies, economische systemen en aardse machtsinstituties.

Het grote Spel is in onze tijd in alle hevigheid losgebarsten. Vanuit de archontische machthebbers  als een wanhopige laatste poging om door middel van de gerichtheid op politieke, sociale en financieel-economische waan de mensheid vastgeketend te houden in de schijnwerkelijkheid om zo de etherproduktie veilig te stellen..

Die poging loopt al enkele decennia en heeft z’n hoogtepunt bereikt in onze tijd en dat betekent ook dat wij ons in alle opzichten niet alleen bewust moeten worden waar wij ons nog door ons ‘slaafzijn’ laten gebruiken, maar vooral hoe we vanuit onze innerlijke bron de kracht kunnen mobiliseren die mee gaat met ons bewustzijn naar de 4e en   verdere dimensie door resonantie met de geweldige trillingsfrequentieverhoging van de aarde onder invloed van Aquariusstralingen.

Veel kennis is al aanwezig bijvoorbeeld de herinnering aan de kracht van de leeuw die staat voor de poorten van het heiligdom. In de kracht van leeuw is de stroom van energie helend, dient de medemens en is zuiver van bedoelen, zodat geen aftappen door vrijwillige kwetsbare openstelling voor spiegelsfeermachten hoeft plaats te vinden. De stem van de leeuw roept vanuit het verleden van de onsterfelijke ziel in het heden van eeuwige wording op tot zelfrealisatie.

Dat lijkt paradoxaal, omdat leeuw en waterman als tegengestelde tekens kunnen worden voorgesteld, maar we hebben de machtige stem van de leeuw nodig om ons de koninklijke afkomst en toekomst bewust te blijven. De processen waren 13.000 jaar geleden vergelijkbaar met nu. De mensheid dreigde te ontwaken in de stralingskracht van Leeuw. De ondergang van Atlantis was het antwoord van de tegenkrachten. Nu hebben  de eonische krachten geen andere uitweg dan zich te verbinden met deze zijde en ons met ‘onzekerheidsbeelden’ in afhankelijkheid te besmetten. Christina von Dreien [3] noemt het ‘onlichten’ die door het licht noodzakelijk zullen verdwijnen.

Wanneer wij wakker worden, gaan we ons realiseren, dat we in wezen onsterfelijke, multidimensionale goddelijke wezens zijn die zich voor enige tijd verbonden hebben met een tijdruimtelijke werkelijkheid. Alsof we ons vrijwillig in een nare droom hebben geprojecteerd. In die droom hebben krachten ingebroken en zijn er weer andere krachten wakker geworden die ons er in vast willen houden omdat ze onze levensenergie nodig hebben . Er is ze daarom alles aangelegen ons daar te houden.

Het grote spel zoals Jan van Rijckenborgh dat beschreef in Demasqué is daar een uiting van. De tegenkrachten is er alles aangelegen, ons in deze droom te houden. Er worden vanuit de schaduwen scenario’s voor de mensheid geschreven die ons niet dienstbaar zijn. Oorlogen en wereldwijde pandemieën worden ontketend. Angst, zorg en vrees maken de mensheid volgzaam en vernauwt het bewustzijn.  Geavanceerde technieken worden uitgerold om de mensheid  te beïnvloeden. Manipulaties van de aardse werkelijkheid vinden plaats via (sociale) media, observatiesystemen en algoritmen. De farmaceutische industrie speelt op een aantal vlakken een dubieuze rol. Allerlei instituties staan te wankelen.

De mens zal echter verder ontwaken. Het zal niet lukken de gehele mensheid in een nieuwe Val naar beneden te trekken. Mogelijk dat zich verschillende tijdlijnen gaan openen waarbij een deel van de mensheid voor de oude, destructieve werkelijkheid gaat kiezen. Maar de ascentie van onze aarde is onomkeerbaar.

Dit is in de aardse mensheidsgeschiedenis de derde keer dat we op dit punt staan. De eerste keer was de ondergang van Lemurië, de tweede keer Atlantisch. Ook Atlantis is ten ondergegaan aan DNA  (Christina von Dreien). De tijd werkt cyclisch, niet lineair. We staan weer op het zelfde punt en nu ontwaakt de mensheid.

Als gevolg van de (DNA)code die in ons is gelegd om tijdens de nadere Aquariustijd werkzaam te worden,  kan het menselijk bewustzijn resoneren met de verhoging van de aardefrequentie, wat betekent dat angst, zorg, onzekerheid en vrees steeds minder dwingend ons handelingsleven aan zetten tot door het systeem gewenste etherproduktie.

Dat is een eerste belangrijke stap om de onsterfelijke ziel in ons te laten leven. Want dat is de macht van de Aquariusmens, de ziel zo tot leven te wekken, dat angst, zorg, onzekerheid en vrees geen aangrijpingsmogelijkheid meer hebben. De sleutel om die zielekwaliteit in ons te wekken is het verkennen van de tijdlijn: zorg en onzekerheid zijn voor de toekomst, de ziel manifesteert zich evenwel in het nu. De grootste ‘trigger’ in dit spel is natuurlijk de angst voor de dood, of voor het niets.

Groot is de ontzetting bij de geïncarneerde eonische formaties om te merken dat de angst voor die spelbepaler enorm afneemt. Te vergelijken met wat in 2020 gebeurde, toen het aantal doden als gevolg van de mogelijk kunstmatig gecreëerde pandemie ver achterbleef bij de gevreesde aantallen. Snel is geschakeld naar het gevaar van grote aantallen besmettingen, weliswaar niet dodelijk, maar toch door media en virologen te framen als potentieel minstens zo beangstigend.

De  door Aquarius gewekte ziel heeft zich al belangrijk verbonden met de geest die Paulus zo treffend karakteriseerde:

Dood waar is uw prikkel, de dood is verzwolgen in de overwinning.

Daartoe roept eveneens de stem van leeuw ons.

Het grote spel dat momenteel gespeeld wordt ontmaskerd in het besef van een toenemend aantal mensen dat het spel is gebaseerd op waan, dat het spel onecht is, dat het de werkelijkheid geweld aan doet. Daarom zal in de komende fase van dat spel gepoogd worden die bewustwording de pas af te snijden door echtheid van een transhumane toekomst te poneren middels kunstmatige intelligentie die door zelfontwikkelende algoritmes superieur is  aan de ‘natuurlijke’ intelligentie van mensen. Die transhumane mens kan eenvoudig gekoppeld worden aan een systeem van controle en produktie binnen het raam van de dialektiek en dus ten dienste komen aan de krachten die zich willen handhaven. De surveillance-samenleving die je overal in de wereld waar kunt nemen, zou je als voorloper van de transhumane samenleving kunnen kenschetsen. Een transhumane mens zou immuun gemaakt zijn tegen de instralende Lichtkracht.

We zijn zelf verantwoordelijk voor onze toekomst. De manifestatie is niet die van een keuzemenue: “Toets 7 in voor Gnosis”.  Het is van wezenlijk belang implantaties vrij te houden van resonantiemogelijkheden met digitale stralingskrachten die direct kunnen inwerken op de natuurlijke bewustzijnscentra van hoofd en hart. Voor het hart worden we direct geholpen door de stem van de leeuw, door de interkosmische Broederschap van het licht, die de volheid van gnostiek astrale radiatie direct ter beschikking stelt en tevens indringing van buitenaardse ‘ontvoerende’ bemoeienis voorkomt.

Want als het hart niet in de ‘hartstochtstand’ staat is het puur genoeg om zelfs door AI gemanipuleerde acties van zich af te houden. Het hart heeft een ongekend vermogen te “ZIJN”, daar kan geen deep fake invloed tegenop. Het hart is rechtstreeks verbonden met de monade, met de goddelijke ziel die wij in diepste wezen zijn.

Maar de verantwoordelijkheid voor het zuiver en onkwetsbaar houden van het hoofd ligt bij ons in een minder ‘beschermde’ verhouding. AI met z’n transhumane programma kan daarin inbreken als we niet alert blijven en weten wat er gebeurt. We hebben daar echt de kracht van de ontwaakte ziel voor nodig, die primair en dominant gevoed wordt door het onbegrensde hart, als een machtige motor van onoverwinnelijkheid. En die haar microkosmische zetel in het hoofd heeft (tussen de beide wenkbrauwbogen).

Het ‘wakker worden’ van het hoofd teneinde niet door de techniek en magie van de natuureonen te worden gemanipuleerd, wordt zoals gezegd mogelijk door het ontwaakte hart, gestimuleerd door een Gnosis en een Broederschappelijk bemoeien in Galactische verhoudingen. Christocentrisch, dus met de nieuwe aarde als referentie.

Het centrale hart van de melkweg is verbonden met het hart van de oorspronkelijke zevenvoudige planeet of de zevenvoudige macrokosmos of als verbintenis met de goddelijke zon.

Daarnaast en daardoorheen werkt de natuurlijke frequentieverhoging van de aarde positief in op het bewustzijnsproces, zodat met recht kan worden uitgedragen dat het Licht overwint.

Er is een ontmaskering op gang gekomen die definitief de weg vrijmaakt voor de Eenheid, Vrijheid en Liefde, die alle verstand te boven gaat.

 

Bronnen:

[1] J. van Rijckenborgh, Démasqué, Rozekruispers, Haarlem, 1975, niet meer beschikbaar

[2] Christina Von Dreien, Bewustzijn schept vrede, Akasha Eeserveen, 2019

[3] Tijn Touber, Time Bender, London Books, Bodegraven, 2019

Deel dit artikel

Tijdschrift LOGON

Wenst u een proefabonnement of een jaarabonnement op het tijdschrift LOGON? Lees meer >>

Onze laatste artikelen

Artikel informatie

Datum: januari 25, 2023
Auteur: Frans Spakman (Netherlands)
Foto: Quangpraha-Pixabay CCO

Featured image: